Algemene voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen Alles to go en Klanten. Voor Aanbieders gelden de voorwaarden van de ‘Partnerovereenkomst’.

1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van een Aanbieder dat voor de Klant beschikbaar is ter bestelling via het Platform.
Aanbieder: een bedrijf dat producten aanbiedt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij een Aanbieder van het door de klant geselecteerde Aanbod.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Klant en Aanbieder met betrekking tot een Bestelling en de levering hiervan.
Platform: het Alles to go platform waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Service: de diensten en werkzaamheden die door Alles to go worden aangeboden aan de Klant, waaronder het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Aanbieders.

2. Identiteit van Alles to go

Alles to go

Adres:
Kruisstraat 9
7573GJ Oldenzaal
Nederland

KvK: 77207165
BTW-nr: NL003163455B30

E-mail: info@allestogo.nl

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Service. Alles to go is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Aanbieder van toepassing.
3.2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst aan de Aanbieder voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Aanbieder op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het aanbod

4.1. Alles to go publiceert het Aanbod namens de Aanbieders op het Platform, overeenkomstig met de door de Aanbieders aangeleverde informatie. Alles to go aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van Aanbieders op het Platform. In geval van onduidelijkheden, allergieën of andere zaken betreffende het Aanbod, raden wij aan contact op te nemen met de Aanbieder voordat de bestelling wordt geplaatst.
4.2. Alles to go geeft alle informatie betreffende een Aanbieder zodanig weer, dat het voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
4.3. Alles to go aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling maakt door het klikken op de knop ‘Bestellen & afrekenen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling op het Platform.
5.2. Na ontvangst van de Bestelling zal Alles to go de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
5.3. De Overeenkomst kan alleen door de Aanbieder worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Alles to go of de Aanbieder te melden.
5.4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het aanmelden op het Alles to go platform) bereikbaar te zijn voor zowel de Aanbieder als Alles to go.
5.5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dient de Klant aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
5.6. Bij de gekozen aflevermethode kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze zullen vermeld worden voordat een Klant een Bestelling plaatst.
5.7. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Aanbieder, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Alles to go is weergegeven.
5.8. Bij aflevering van de Bestelling kan de Aanbieder vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Aanbieder de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
5.9. Alles to go is slechts bemiddelaar. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen Alles to go en de Klant. Alles to go aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

6.1. In verband met de bederfelijkheid, dan wel beperkte houdbaarheid, van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Alles to go worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij de Aanbieder is slechts mogelijk indien de Aanbieder expliciet aangeeft dat annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
6.2. De Aanbieder heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
6.3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Alles to go besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
6.4. Alles to go heeft het recht om namens de Aanbieder Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Alles to go hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

7.1 Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om de Aanbieder te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
7.2. De Aanbieder heeft Alles to go geautoriseerd om namens de Aanbieder de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

8.1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Aanbieder te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid voor het aanbod en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Aanbieder. Alles to go neemt alleen een bemiddelende rol aan.
8.2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Alles to go op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aangegeven contactadres.
8.3. Nadat de klacht door Alles to go is ontvangen zal Alles to go zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Alles to go streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken te behandelen.
8.4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Aanbieder (lid 1) of Alles to go (lid 2).

9. Nieuwsbrief

9.1. Bij het registreren op het Platform en bij het plaatsen van een Bestelling kan de Klant kiezen voor het ontvangen van een nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via allestogo.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde contactgegevens.

10. Inzien ven correctie van opgeslagen persoonsgegevens

10.1. Alles to go verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Overeenkomst van toepassing.